តេស្តនិងវាយតម្លៃ

Through screening, testing, classroom assignments and observation, Minnetonka teachers and administrators are able to develop a complete profile of your child's achievement and curricular strengths and weaknesses. This academic profile is used to personalize learning, develop curriculum and determine appropriate academic placement.

Compared to national norms and statewide test results, Minnetonka students perform exceedingly well!

ដំបូងកុមារភាព

Elementary School (K-5)

កណ្តាលសាលារៀន(៦-៨)

សាលារៀនខ្ព(៩-១២)


ទំនាក់ទំន

Dr. Matt Rega
District Assessment Director
matt.rega@minnetonka.k12.mn.us
952-401-5122

Laura Herbst
MHS Advanced Learning Coordinator (AP/IB)
laura.herbst@minnetonka.k12.mn.us
952-401-5897

ដាក់ស្នើសំណួរនិងមតិលើបណ្តាញនិងទទួលការឆ្លើយតបនៅក្នុងមួយថ្ងៃធ្វើការតាមរយៈចូរនិយាយ។

ចូរនិយាយ