ឆគ្គ

ជាដំបូងឆមាសគ្គផ្តាច់ព្រ័ ២០១៩-២០
 

កាលវិភាគ

ថ្ងៃពុធថ្ងៃ ២២ ខែមករាឆ្នាំ ២០២០

 

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ២៣ ខែមករាឆ្នាំ ២០២០                 

 

ថ្ងៃសុក្រ,

 ២៤ ខែមករាឆ្នាំ ២០២០

៨៖០០-៩៖៥៥

ការសិក្សា/ពេលវេលាត្រៀ/ន្យម៉ោងតេស្ត

ការសិក្សា/ពេលវេលាត្រៀ/ន្យម៉ោងតេស្ត

រយៈពេល ១ ចុងក្រោយ

៩៖៥៥-១០៖០៥

បំបែក

បំបែក

បំបែក 

ម៉ោង ១០៖០៥-១២៖០០

រយៈពេល ២ ចុងក្រោយ

រយៈពេល ៣ ចុងក្រោយ

រយៈពេល ៤ ចុងក្រោយ

១២៖០០-១២៖៤៥

ហារថ្ងៃត្រង់

ហារថ្ងៃត្រង់

ហារថ្ងៃត្រង់

១២៖៤៥ យប់-២៖៤០

រយៈពេល ៥ ចុងក្រោយ

រយៈពេល ៦ ចុងក្រោយ

ធ្វើឱ្យឡើងពេលវេលា


តេស្តបន្ទប់តាំង:
តេស្តនឹងត្រូវបាននៅក្នុងបន្ទប់ ១៣០២ ពីម៉ោង ៧៖០០-៨៖០០ ព្រឹករៀងរាល់ព្រឹ ១/៧-១/១៧។

កាលវិភាគ

ថ្ងៃពុធថ្ងៃ ២២ ខែមករាឆ្នាំ ២០២០

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ២៣ ខែមករាឆ្នាំ ២០២០             

ថ្ងៃសុក្រ, 

 ២៤ ខែមករាឆ្នាំ ២០២០

៧៖០០–៨៖០០

វេទិការ 

(ចាប់ផ្តើមនៅម៉ោង ៧៖៤៥) 

វេទិការ 

1302

៨៖០០-១០៖០៥

វេទិការ

វេទិការ

1302

ម៉ោង ១០៖០៥-១២៖០០

1302

1302

1302

១២៖០០-១២៖៤៥

1302

1302

1302

១២៖៤៥ យប់-២៖៤០

1302

1302

វេទិការ