ទំនាក់ទំនងយើង

គ្រួសារ Helpdesk នរចនាឡើងដើម្បីជួយក្រុមគ្រួសារជាមួយនឹច្ចេកវិទ្យាណាដែលទាក់ទងសំណួរនិងអាចត្រូវបានឈានដល់តាមរយៈអ៊ីម៉ែល family។helpdesk@minnetonkaschools។org និងដោយទូរស័ព្ទនៅ ៩៥២-៤០១-៥១២៣។

សម្រាប់សំណើមួយចំនួនវាអាចត្រូវបានសមរម្យបំផុតដើម្បីទំនាក់ទំនងរបស់កុមាររបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វកជំនាញ។


សាលារៀនប្រព័ន្ធផ្សព្វជំទូរស័ព្ទអ៊ីម៉ែល
ច្បាស់លាស់ទាឃរបឋម

ហ្វា Miley

៩៥២-៤០១-៦៩៩៨Tiffany។miley@minnetonkaschools។org

Deephaven បឋម

Kelli Whiteside

៩៥២-៤០១-៦៨៧៤Kelli។whiteside@minnetonkaschools។org

Excelsior បឋម

Erin Carcamo

៩៥២-៤០១-៥៦៩៦Erin។carcamo@minnetonkaschools។org

Groveland បឋម

Colleen តូច

៩៥២-៤០១-៥៥៩១Colleen។small@minnetonkaschools។org

Minnewashta បឋម

Shelly Traver

៩៥២-៤០១-៥៥៣១

Shelly។traver@minnetonkaschools។org

ទេសភាពកម្ពស់បឋម

កញ្ញា Barry
៩៥២-៤០១-៥៤១៤Melinda។barry@minnetonkaschools។org

មជ្ឈិមសាលាខាងកើត

Jane Zins
៩៥២-៤០១-៥២៣១Jane។zins@minnetonkaschools។org

មជ្ឈិមសាលាខាងលិចJane Zins៩៥២-៤០១-៥៣២២Jane។zins@minnetonkaschools។org
Minnetonka ខ្ពស់សាលារៀន

អា Kaste

៩៥២-៤០១-៥៨៩៣

Ann។kaste@minnetonkaschools។org


នៅក្នុងផ្នែកនេះ

បច្ចេកវិទ្យាធនធាន

បើកតំណខាងក្រោមដើម្បីមើលការណែនាំសម្រាប់សិស្សនិងឪពុកម្តាយនៅលើបច្ចេកវិទ្យាឧបករណ៍ប្រើសម្រាប់អ៊ីមែលរៀននៅក្នុង Minnetonka។

មើលបច្ចេកវិទ្យាការណែនាំ

ទំនាក់ទំនងយើង

ដាក់ស្នើសំណួរនិងមតិលើបណ្តាញនិងទទួលការឆ្លើយតបនៅក្នុងមួយថ្ងៃធ្វើការតាមរយៈគ្រួសារបច្ចេកវិទ្យា Helpdesk។

គ្រួសារ Helpdesk