សាលារៀនខ្ពសេវាកម្ម

កម្រិតវិជ្ជាត្រូវបានផ្តល់ជូននៅ MHS សម្រាប់និស្សិតដែលសិក្សាអភិវឌ្ឍឬប្រយោជន៍អនុញ្ញាតសម្រាប់បន្ថែមបញ្ហាប្រឈម។ នៅក្នុងការ ប្រធានក្រុមចូវគ្គកាតាឡុក,មើលទៅសម្រាប់ទាំង designations:


ទាក់ទង

MHS ប្រឹក្សា
៩៥២-៤០១-៥៨១១


ដាក់ស្នើសំណួរនិងមតិលើបណ្តាញនិងទទួលការឆ្លើយតបនៅក្នុងមួយថ្ងៃធ្វើការតាមរយៈចូរនិយាយ។

ចូរនិយាយ


ទាក់ទងតំណភ្ជាប់


ធនធាន