អ្នកដឹកនាំបុគ្គលិក

ក្មេង ៗ នៅ ក្នុង ថ្នាក់ រៀន
1234> ការ បង្ហាញ 1 - 50 នៃ 188 អ្នក បោះ ឆ្នោត

សារ៉ា អាប៊ែលសិន

ចំណងជើង៖ គ្រូភ្លេង
ទីតាំង៖ បឋមសិក្សា Minnewashta
នាយកដ្ឋាន៖ តន្ត្រី
Email:

Rachel Adkins

ចំណងជើង៖ គ្រូ គុន គុន អេស្ប៉ាញ
ទីតាំង៖ បឋមសិក្សា Minnewashta
នាយកដ្ឋាន៖ បឋម
Email:

Zoya Aghamirzai

ចំណងជើង៖ ជំនួយការសិស្ស Explorers
ទីតាំង៖ បឋមសិក្សា Minnewashta
នាយកដ្ឋាន៖ អប់រំសហគមន៍
Email:

Amel Ahmadi

ចំណងជើង៖ ជំនួយការកម្មវិធី Explorers
ទីតាំង៖ បឋមសិក្សា Minnewashta
នាយកដ្ឋាន៖ អប់រំសហគមន៍
Email:

តាន់យ៉ា អាល់ប្រាយ

ចំណងជើង៖ ប៉ារ៉ា អប់រំ ពិសេស
ទីតាំង៖ បឋមសិក្សា Minnewashta
នាយកដ្ឋាន៖ Minnewashta
Email:

Jessica Allen

ចំណងជើង៖ ត្រៀមខ្លួនជាស្រេច Start Kindergarten បង្រៀន
ទីតាំង៖ បឋមសិក្សា Minnewashta
នាយកដ្ឋាន៖ បឋម
Email:

Kelly Altic

ចំណងជើង៖ Lunchroom/Playground Para, អាហារូបករណ៍សិស្សពូកែគាំទ្រ Para
ទីតាំង៖ Excelsior Elementary, Minnewashta Elementary
នាយកដ្ឋាន៖ Excelsior, សេវាកម្មអាហារូបត្ថម្ភ
Email:

Gina Altieri

ចំណងជើង៖ ប៉ារ៉ា អប់រំ ពិសេស រថយន្ត ក្រុង និង ប៉ារ៉ា ចរាចរណ៍
ទីតាំង៖ បឋមសិក្សា Minnewashta
នាយកដ្ឋាន៖ Minnewashta
Email:

Merri Altieri

ចំណងជើង៖ Media Paraprofessional, ជំនួយការការិយាល័យសាលារៀន, ប៉ារ៉ាថ្នាក់រៀន
ទីតាំង៖ បឋមសិក្សា Minnewashta, Tonka Online
នាយកដ្ឋាន៖ បឋមសិក្សា, Minnewashta
Email:

អេលីន អែនឌើរសិន

ចំណងជើង៖ Lunchroom/Playground Para
ទីតាំង៖ បឋមសិក្សា Minnewashta
នាយកដ្ឋាន៖ Minnewashta
Email:

Cindy Andress

ចំណងជើង៖ ប្រធានមន្ទីរ
ទីតាំង៖ បឋមសិក្សា Minnewashta
នាយកដ្ឋាន៖ Minnewashta
Email:

Maria Ansaldo

ចំណងជើង៖ ថ្នាក់រៀន Para-Spanish, English Language Learner Para
ទីតាំង៖ បឋមសិក្សា Deephaven, បឋមសិក្សា Minnewashta
នាយកដ្ឋាន៖ ៦. ស្រុកមោងចង្វារ
Email:

Lisa Argir

ចំណងជើង៖ Special Education Para, Classroom Para-English Ktgn, Classroom Para-English Ktgn
ទីតាំង៖ បឋមសិក្សា Minnewashta
នាយកដ្ឋាន៖ Minnewashta
Email:

Christopher Arnold

ចំណងជើង៖ អាណាព្យាបាល
ទីតាំង៖ បឋមសិក្សា Minnewashta
នាយកដ្ឋាន៖ អគារ និង ដី
Email:

Patricia Arntz

ចំណងជើង៖ ព្យាណូ អមដោយ
ទីតាំង៖ បឋមសិក្សា Deephaven, បឋមសិក្សា Minnewashta, Scenic Heights Elementary
នាយកដ្ឋាន៖ បឋមា ា ា ា ា
Email:

Rebecca Asche

ចំណងជើង៖ គ្រូភ្លេង
ទីតាំង៖ បឋមសិក្សា Minnewashta
នាយកដ្ឋាន៖ តន្ត្រី
Email:

Christine Asuquo

ចំណងជើង៖ Tutor, គ្រូបង្រៀន Kindergarten ភាសាអេស្ប៉ាញ
ទីតាំង៖ បឋមសិក្សា Minnewashta មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំសហគមន៍ Minnetonka
នាយកដ្ឋាន៖ បឋម សិក្សា អប់រំ សហគមន៍
Email:

Natalia Barbieri

ចំណងជើង៖ ជំនួយការសិស្ស Explorers
ទីតាំង៖ បឋមសិក្សា Minnewashta
នាយកដ្ឋាន៖ អប់រំសហគមន៍
Email:

Jamieson Barnes

ចំណងជើង៖ ជំនួយការកម្មវិធី Explorers, Explorers Program Leader, Classroom Para-Spanish
ទីតាំង៖ បឋមសិក្សា Minnewashta
នាយកដ្ឋាន៖ ការអប់រំសហគមន៍, Minnewashta
Email:

Colleen Batz

ចំណងជើង៖ គ្រូបង្ហាត់ណែនាំគ្រូបង្រៀន
ទីតាំង៖ Excelsior Elementary, Groveland Elementary, Minnewashta Elementary
នាយកដ្ឋាន៖ Q Comp
Email:

Jeffrey Beckstrom

ចំណងជើង៖ ថ្នាក់ទី៤ គ្រូ
ទីតាំង៖ បឋមសិក្សា Minnewashta
នាយកដ្ឋាន៖ បឋម
Email:

Natasha Behboudi

ចំណងជើង៖ ថ្នាក់ទី២ គ្រូ
ទីតាំង៖ បឋមសិក្សា Minnewashta
នាយកដ្ឋាន៖ បឋម
Email:

សារ៉ា បេនណេត

ចំណងជើង៖ ជំនួយការកម្មវិធី Explorers
ទីតាំង៖ បឋមសិក្សា Minnewashta
នាយកដ្ឋាន៖ អប់រំសហគមន៍
Email:

Christin Berger

ចំណងជើង៖ គ្រូបង្រៀនផ្នែកអប់រំពិសេស
ទីតាំង៖ បឋមសិក្សា Minnewashta
នាយកដ្ឋាន៖ សេវាកម្មគាំទ្រនិស្សិត
Email:

Jill Beuch

ចំណងជើង៖ Nbc-Ot Certification, Occ Therapist
ទីតាំង៖ បឋមសិក្សា Minnewashta
នាយកដ្ឋាន៖ សេវាកម្មគាំទ្រនិស្សិត
Email:

Eyra Bodan Campbell

ចំណងជើង៖ អេស្ប៉ាញ អន្តរាគមន៍ អាន ប៉ារ៉ា គ្រូ បង្វឹក មុខងារ ប្រតិបត្តិ Para, Classroom Para-Spanish
ទីតាំង៖ បឋមសិក្សា Minnewashta
នាយកដ្ឋាន៖ Minnewashta
Email:

Nancy Boldthen

ចំណងជើង៖ ប៉ារ៉ារៀន-ភាសាអេស្ប៉ាញ
ទីតាំង៖ បឋមសិក្សា Minnewashta
នាយកដ្ឋាន៖ Minnewashta
Email:

Francine Boyce

ចំណងជើង៖ ជំនួយ ការ ការិយាល័យ អប់រំ ពិសេស
ទីតាំង៖ Excelsior Elementary, Minnewashta Elementary
នាយកដ្ឋាន៖ Minnewashta, Excelsior
Email:

Carly Brown

ចំណងជើង៖ គ្រូ គុន គុន
ទីតាំង៖ បឋមសិក្សា Minnewashta
នាយកដ្ឋាន៖ បឋម
Email:

ជីល ប្រោនលីង

ចំណងជើង៖ គ្រូបង្រៀនរៀនកម្រិតខ្ពស់
ទីតាំង៖ Groveland Elementary, បឋមសិក្សា Minnewashta, Scenic Heights Elementary
នាយកដ្ឋាន៖ សក្តានុពលខ្ពស់
Email:

Ivy Burkhart

ចំណងជើង៖ ថ្នាក់ទី៥ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ELT (គ្រូភាសាអង់គ្លេស)
ទីតាំង៖ បឋមសិក្សា Minnewashta
នាយកដ្ឋាន៖ បឋម
Email:

Jasmine Burmis

ចំណងជើង៖ អ្នក ត្រួត ពិនិត្យ តំបន់ បណ្ដាញ Explorers
ទីតាំង៖ Groveland Elementary, Minnewashta Elementary
នាយកដ្ឋាន៖ អប់រំសហគមន៍
Email:

ម៉ាថាយ ខាលសុន

ចំណងជើង៖ គ្រូ សិល្បៈ អ្នក ជំនាញ ផ្នែក ប្រព័ន្ធ ផ្សព្វផ្សាយ
ទីតាំង៖ Groveland Elementary, បឋមសិក្សា Minnewashta, Scenic Heights Elementary
នាយកដ្ឋាន៖ សិល្បៈ, ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
Email:

Christine Castillo

ចំណងជើង៖ វិញ្ញាសាទី៤ គ្រូភាសាអេស្ប៉ាញ គ្រូបង្ហាត់ថ្នាក់ Enrichment
ទីតាំង៖ បឋមសិក្សា Minnewashta មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំសហគមន៍ Minnetonka
នាយកដ្ឋាន៖ បឋម សិក្សា អប់រំ សហគមន៍
Email:

Maria Chopite

ចំណងជើង៖ វិញ្ញាសា ៣ គ្រូ ភាសាអេស្ប៉ាញ
ទីតាំង៖ បឋមសិក្សា Minnewashta
នាយកដ្ឋាន៖ បឋម
Email:

Jennifer Chu

ចំណងជើង៖ ថ្នាក់ទី៥ គ្រូ
ទីតាំង៖ បឋមសិក្សា Minnewashta
នាយកដ្ឋាន៖ បឋម
Email:

Benjamin Coleman

ចំណងជើង៖ Tutor, Special Education Para, Bus And Traffic Para
ទីតាំង៖ បឋមសិក្សា Minnewashta មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំសហគមន៍ Minnetonka
នាយកដ្ឋាន៖ ការអប់រំសហគមន៍, Minnewashta
Email:

Aubrey Cornell

ចំណងជើង៖ Lunchroom/Playground Para
ទីតាំង៖ បឋមសិក្សា Minnewashta
នាយកដ្ឋាន៖ Minnewashta
Email:

ខាត់រីន ក្រិនដេល

ចំណងជើង៖ អេស្ប៉ាញ Immersion Elem Teacher, គ្រូភាសាអេស្ប៉ាញ Immersion Elem
ទីតាំង៖ បឋមសិក្សា Minnewashta
នាយកដ្ឋាន៖ បឋមសិក្សា លោកគ្រូ On Spec Assign
Email:

Mabel Crandell

ចំណងជើង៖ ការអានគ្រូ-អេស្ប៉ាញ Immers
ទីតាំង៖ បឋមសិក្សា Minnewashta
នាយកដ្ឋាន៖ ជំនាញជាមូលដ្ឋាន/ការអាន
Email:

Vivian Cunha Galletta Kern

ចំណងជើង៖ ថ្នាក់ទី១ គ្រូភាសាអេស្ប៉ាញ
ទីតាំង៖ បឋមសិក្សា Minnewashta
នាយកដ្ឋាន៖ បឋម
Email:

អំណរ Curran

ចំណងជើង៖ គ្រូបង្រៀនរៀនកម្រិតខ្ពស់
ទីតាំង៖ បឋមសិក្សា Minnewashta
នាយកដ្ឋាន៖ សក្តានុពលខ្ពស់
Email:

Shannon Desaulniers

ចំណងជើង៖ Lunchroom/Playground Para
ទីតាំង៖ បឋមសិក្សា Minnewashta
នាយកដ្ឋាន៖ Minnewashta
Email:

ខាត់ធើរីន ដូស

ចំណងជើង៖ ថ្នាក់ទី២ គ្រូភាសាអេស្ប៉ាញ
ទីតាំង៖ បឋមសិក្សា Minnewashta
នាយកដ្ឋាន៖ បឋម
Email:

បិសាចគាថា

ចំណងជើង៖ ថ្នាក់ទី២ គ្រូ
ទីតាំង៖ បឋមសិក្សា Minnewashta
នាយកដ្ឋាន៖ បឋម
Email:

Jacqueline Di Giacomo

ចំណងជើង៖ ការស៊ើបអង្កេត រៀនសូត្រ កម្រិត ខ្ពស់ Para, Bus and Traffic Para, Advanced Learning Project Think Para
ទីតាំង៖ បឋមសិក្សា Minnewashta
នាយកដ្ឋាន៖ Minnewashta សក្តានុពលខ្ពស់
Email:

ម៉ារី ឌីនថែល

ចំណងជើង៖ ប៉ារ៉ា អប់រំ ពិសេស ឡាន ក្រុង និង ប៉ារ៉ា ចរាចរណ៍ ពិសេស ប៉ារ៉ា អប់រំ
ទីតាំង៖ បឋមសិក្សា ព្រីង ស្រឡះ, បឋម សិក្សា Minnewashta
នាយកដ្ឋាន៖ ការអប់រំសហគមន៍, Minnewashta
Email:

Tyler Draayer

ចំណងជើង៖ Lunchroom/Playground Para
ទីតាំង៖ បឋមសិក្សា Minnewashta
នាយកដ្ឋាន៖ Minnewashta
Email:

Shari Dveris

ចំណងជើង៖ ថ្នាក់ទី១ គ្រូ
ទីតាំង៖ បឋមសិក្សា Minnewashta
នាយកដ្ឋាន៖ បឋម
Email:

ហ្សកហ្ស៊ី អេរ៉េរិច

ចំណងជើង៖ អ្នក ជួយ ចម្អិន អាហារ
ទីតាំង៖ បឋមសិក្សា Minnewashta
នាយកដ្ឋាន៖ សេវាកម្មអាហារូបត្ថម្ភ
Email: