សាលារៀនការិយាល័យ

សំខាន់លេខ

Attendance: 952-401-6904


Health Office: 952-401-6905

សំខាន់ការិយាល័យ៖ 952-401-6900
ដឹកជញ្ជូន៖ ៩៥២-៤៧០-៥៣៦៦

ម៉ោង

  • ម៉ោងធ្វើការ៖៧ ព្រឹក-៣៖៣០ ល្ងាច
  • ថ្នាឃេ-៥៖៨ ព្រឹក-២៖៤០ ល្ងា

កទិសដៅ

From the intersection of 494 and Hwy 7, take Hwy 7 west 3.7 miles; turn north (right) on Vine Hill Road. Deephaven Elementary and the Minnetonka Community Education Center (MCEC) are on your left, approximately 1.5 miles north on Vine Hill Road. MCEC will be the first school building on the left. Deephaven Elementary is the second brick building on the left.

Deephaven Elementary
4452 Vine Hill Road
Deephaven, MN 55331