គណៈកម្មា ឆ្នាំ ២០២០ Appointees

AMSD(គ្រសាលាស្រុក)

សញ្ញា Ambrosen

អោយណ្ដុ

Katie ឯ/Chris Vitale

ហិរញ្ញវត្ថុប្រឹក្សាយោ&សវនកម្មគណៈកម្មាធិ

Mike LeSage

សម្ភារៈពិនិត្យគណៈកម្មាធិ

Katie ឯ

ការបង្រៀននិងរៀនសូត្រការប្រឹក្សា

Lisa Wagner

Minnetonka សាធារណៈសាលារៀនគ្រឹះ

គ្រី Ritchie

PTO/PTA មេដឹកនាំ

សញ្ញា Ambrosen

ពិសេសអប់រំការប្រឹក្សា

គ្រី Ritchie

Tonka ត្ដទុកដាក់

Katie ឯ

ករណី

Lisa Wagner/ញ្ញា LeSage

សហគមន៍អប់រំការប្រឹក្សា

យ៉ូហាន Holcomb

សាលាមត្តេ PTO/ការប្រឹក្សា

Chris Vitale

OPEB ប្រឹក្សា

Mike LeSage