ឪពុកម្តាយ

ឪពុក ម្តាយ គឺ ជា ដៃ គូ ដែល មាន តម្លៃ នៅ សាលា បឋម សិក្សា ឌីបហាវេន ដែល ដើរ តួ នាទី សំខាន់ នៅ ក្នុង ផ្ទះ និង នៅ សាលា រៀន ។ យើង មាន សំណាង ដែល មាន សហគមន៍ មួយ ដែល ចែកចាយ ពេលវេលា និង ទេពកោសល្យ របស់ ពួកគេ ជាមួយ សិស្ស របស់ យើង ។ ខ្ញុំ សូម លើក ទឹក ចិត្ត ឪពុក ម្ដាយ ទាំងអស់ ឲ្យ ចូល រួម ក្នុង សាលា របស់ យើង តាម របៀប មួយ ដែល សម នឹង ពេល វេលា របស់ អ្នក ហើយ វាយ ចូល ទៅ ក្នុង ទេពកោសល្យ របស់ អ្នក ។ -ប្រាយអិន ម៉ាក់ជីនលី នាយក