ឪពុកម្តាយ

ឪពុកម្តាយគឺមានតម្លៃដៃគូនៅ Deephaven សាលាបឋម,ការលេងតួនាទីសំខាន់នៅឯផ្ទះនិងនៅសាលារៀន។ យើងមានសំណាងដើម្បីឱ្យមានសហគមន៍ដែលភាគហ៊ុនរបស់ពួពេលវេលានិងកោសល្យរបស់យើងជាមួយនឹងសិស្ស។ ខ្ញុំលើកទឹកទាំងអស់ឪពុកម្តាយដើម្បីក្លាយជាពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរបស់យើងសាលារៀននៅក្នុងវិធីមួយដែលសមនឹងពេលវេលារបស់អ្នកនិងម៉ាស៊ីនចូលទៅក្នុងរបស់ខ្លួន។ -ហ្គ្រៀ McGinley,នាយ