សាលារៀនការិយាល័យ

សំខាន់លេខ

សំខាន់ការិយាល័យ៖៩៥២-៤០១-៦៩៥០
ចូលរួម៖៩៥២-៤០១-៦៩៥៤
ដឹកជញ្ជូន៖៩៥២-៤៧០-៥៣៦៦
ទូរសារ៖៩៥២-៤០១-៦៩៥៥
សុខភាពការិយាល័យ៖៩៥២-៤០១-៦៩៣៧

ម៉ោង

  • ម៉ោងធ្វើការ៖៧៖១៥ ព្រឹក-ម៉ោង ៤ រ
  • ថ្នាឃេ-៥៖៨៖៤០ ព្រឹក-៣៖២០ ល្ងា

កទិសដៅ

ពីប្រសព្វនៃ ៤៩៤ និង Hwy ៧,យក Hwy ៧ ខាងលិ ២។៥ ម៉ា;វេនខាងត្បូង(ឆ្វេង)នៅលើ Cty ផ្លូវ ១០១។ ច្បាស់លាស់និទាឃឋនរបស់អ្នកនៅលើឆ្វេងប្រមាណ ១ ម៉ាយខាងត្បូងនៅលើ Cty ផ្លូវ ១០១។

ច្បាស់លាស់ទាឃរបឋម
៥៧០១ ខោនធីផ្លូវ ១០១
Minnetonka,រដ្ឋមីនី ៥៥៣៤៥