រាយការណ៍សម្ងាត់

ការសម្ងាត់វិធីសម្រាប់ Minnetonka សហគមន៍សមាជិក,រួមទាំងនិស្សិត,បុគ្គលិកនិងឪពុកម្តាយការណ៍ពីឧប្បត្តិហេតុនៃការរើសអើងគឺត្រូវបានបង្កើត។  ត្រឡប់មកឆាប់សម្រាប់បន្ថែម។