ឆ្លង ទៅ ជិះ ឡាន ក្រុង ផ្សេង ទៀត

សម្រាប់ ឆ្នាំ សិក្សា ឆ្នាំ សិក្សា ឆ្នាំ ២០២៣-២០២៤ អាច នឹង មិន ជិះ លើ រថយន្ត ក្រុង ក្រៅ ពី រថយន្ត ដែល ពួក គេ ត្រូវ បាន ចាត់ តាំង ដោយសារ តែ ការ បង្កើន ការ ជិះ រថយន្ត ក្រុង និង សមត្ថភាព រថយន្ត ក្រុង របស់ យើង។