ម៉ាស៊ីនថតលើរថយន្តក្រុង

សញ្ញាមួយនៅខាងក្នុគ្នា Minnetonka សាលាស្រុករថយន្ដបង្ហាញវត្តមាននៃវីដេអូមួយកាមេរ៉ា។ វីដេអូកាមេរ៉ាអនុញ្ញាតសាលារៀនគ្រប់គ្រងនិងរថយន្តក្រុងក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងតាមដាននិស្សិតឥរិយាបទ។

ផ្ទាល់សំណួរឬកង្វល់ទាក់ទងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនថតវីដេអូនៅលើរថយន្តក្រុងទៅស្រុករបស់ដឹកជញ្ជូនការិយាល័យនៅ ៩៥២-៤០១-៥០២៣។