កាមេរ៉ាលើ Buses

សញ្ញា មួយ នៅ ក្នុង រថ យន្ត ក្រុង នីមួយ ៗ នៅ សាលា មីនណេតុនកា បង្ហាញ ពី វត្តមាន នៃ កាមេរ៉ា វីដេអូ ។ ម៉ាស៊ីន ថត វីដេអូ អនុញ្ញាត ឲ្យ អ្នក គ្រប់ គ្រង សាលា និង អ្នក គ្រប់ គ្រង ក្រុម ហ៊ុន រថ យន្ត ក្រុង តាម ដាន ឥរិយាបថ របស់ សិស្ស ។

សំនួរ ឬ កង្វល់ ផ្ទាល់ ទាក់ទង នឹង ការ ប្រើប្រាស់ កាមេរ៉ា វីដេអូ នៅ លើ រថយន្តក្រុង ទៅ កាន់ ការិយាល័យ ដឹក ជញ្ជូន របស់ ស្រុក ខណ្ឌ នៅ ម៉ោង ៩៥២-៤០១-៥០២៣។