ធាតុសង្គ្រោះ

កន្លែងដែលទទួលបានសាលារៀនបិទព័ត៌មាន

សាលារៀនបិទដោយសារតែកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរឬផ្សេងទៀន្ននឹងត្រូវបានប្រកាសនៅលើស្ថានីយ៍វិទ្យុ WCCO-ព្រឹក(៨៣០ បាននៅលើការហៅ),KARE ១១-ទូរទស្ស(ឆានែល ១១),KSTP ទូរទស្សន៍(ឆានែល ៥)និងនៅលើស្រុករបស់គេហទំព័រ។

ប្រសិនបើសាលារៀនត្រូវតែបិទដើម,រថយន្តក្រុងនឹងតាមធម្មតាត្រឡប់ផ្លូវហោះហើរ។

សូមពិភាក្សាជាមួយនឹងកូនរបស់អ្វីដែលធ្វើការនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលសាលារៀនត្រូវបានបណ្តេដំបូងនិងគ្មាននរណាគឺជាទំព័រនៅពេលដែលគាត់/នាងបានមកដល់។