ថ្ងៃទីកិច្ចប្រជុំ

ខាងក្រោមអ្នកនឹងរកឃើញបរិច្ឆេទនិងនាទីពីកន្លងងាឭកក្លិបកិច្ចប្រជុំ:

២០២០-២១ កិច្ចប្រជុំច្ឆេទ:

  • ខែតុលា ១៣,ឆ្នាំ ២០២០
  • ខែវិច្ឆិកា ១០,ឆ្នាំ ២០២០
  • ខែធ្នូ ៨,ឆ្នាំ ២០២០
  • មករា ១២,២០២១
  • ខែកុម្ភៈ ៩,២០២១
  • ខែមីនា ៩,២០២១
  • ខែមេសា ១៣,២០២១
  • ឧសភា ១១,២០២១
  • ខែមិថុនា ១៥,២០២១

២០១៩-២០ កិច្ចប្រជុំច្ឆេទ:

២០១៨-១៩ កិច្ចប្រជុំច្ឆេទ:
២០១៧-១៨ កិច្ចប្រជុំច្ឆេទ: