នាទីប្រជុំបណ្ណសារ

ខាងក្រោមនេះអ្នកនឹងរកឃើញកាលបរិច្ឆេទនិងនាទីពីកិច្ចប្រជុំរបស់ក្លឹប Skippers Booster កន្លងទៅនេះ៖

២០២០-២១ កាលបរិច្ឆេទប្រជុំ៖

  • October 13, 2020
  • ថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០
  • December 8, 2020
  • ខែមករា 12, 2021
  • ៩ កុម្ភៈ ២០២១
  • ខែ មីនា 9, 2021
  • ១៣ មេសា ២០២១
  • ១១ ឧសភា ២០២១
  • ១៥ មិថុនា ២០២១

2019-20 កាលបរិច្ឆេទកិច្ចប្រជុំ៖

2018-19 កាលបរិច្ឆេទកិច្ចប្រជុំ៖
2017-18 កាលបរិច្ឆេទកិច្ចប្រជុំ៖