ផ្នែកទី ៥០៤ សំណួរ

ផ្នែកទី ៥០៤ សំណួរ

ខាងក្រោមគឺមានជាញឹកញាប់បានសួរសំណួរអំពីផ្នែក ៥០៤។


ទាក់ទង

ម៉ៃស្តូក
នាយកប្រតិបត្តិការគាំទ្រសេវាកម្ម
ស្រុផ្នែក ៥០៤ គ្រប់គ្រង
Michelle។ferris@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥០១៧

ដាក់ស្នើសំណួរនិងមតិលើបណ្តាញនិងទទួលការឆ្លើយតបនៅក្នុងមួយថ្ងៃធ្វើការតាមរយៈចូរនិយាយ។

ចូរនិយាយ