ផ្នែក 504 FAQ

ផ្នែក 504 FAQ

ខាងក្រោមនេះជាសំណួរដែលសួរជាញឹកញាប់អំពីផ្នែកទី 504។


ទំនាក់ទំនង

សូមទំនាក់ទំនងទៅអ្នកសម្របសម្រួលសាលា 504 ជាមុនសិន។ អ្នក អាច រក ព័ត៌មាន ទំនាក់ទំនង របស់ ពួក គេ នៅ ទីនេះ ។ អ្នក ក៏ អាច ទាក់ទង ទៅ នាយក សាលា របស់ អ្នក ផង ដែរ ។

Christine Breen
Christine.Breen@minnetonkaschools.org

សូម ដាក់ ជូន សំណួរ និង មតិ យោបល់ តាម ប្រព័ន្ធ អ៊ីនធឺណិត និង ទទួល បាន ការ ឆ្លើយ តប នៅ ក្នុង ថ្ងៃ អាជីវកម្ម មួយ តាម រយៈ Let's Talk ។

តោះមកនិយាយគ្នា