ភាសាសិល្បៈ

បង្កើតការអាន

បង្កើតមួយ-អ្នកអាន

មានជំនា៖ខិលស្គាល់

ស្រពិចស្រពិតោចៀក

ស្រពិចស្រពិតោចៀក

ជំនាញ៖ចាប់ផ្តើមសំឡេងHoughton-Mifflin អាន

Houghton Mifflin-Eduplace

វិធីសិក្សាធនធាននិងផ្នែកបន្ថែម

អានសរសេរគិត

អានសរសេរគិត

ជំនាញ៖រូបភាពប្រកួត

ល្ងផ្លូវប្រកួត

ល្ងផ្លូវសិក្ខាសាលា

អន្តរកម្មរៀនសូត្ររប្រកួតSmarty រប្រកួត

Smarty រប្រកួត

ជំនាញ៖អក្ខរក្រមឈ្មោះ

Starfall

Starfall

ជំនាញ៖លិខិតសំឡេង

អណ្តើកផ្សងព្រេងហ្គេម

អណ្តើកប្រកួតអន្តផ្សងព្រេង

ជំនាញ៖គណិតវិទ្យាវិទ្យាសាស្រ្ត,ភាសា,សិក្សាសង្គម,ច្នៃប្រឌិត,តក្ក