សិល្បៈភាសា

បង្កើតកម្មវិធីអាន

បង្កើត-A-Reader

ជំនាញ: ការទទួលស្គាល់អក្សរ

ត្រចៀក តោ Fuzzy

ត្រចៀក តោ Fuzzy

ជំនាញ៖ សំឡេងផ្តើមអាន សរសេរ គិត

អាន សរសេរ គិត

ជំនាញ: ការប្រកួតរូបភាព

ហ្គេម ផ្លូវ Sesame

សិក្ខាសាលា Sesame Street

ល្បែងរៀនអន្តរកម្មហ្គេម Smarty

ហ្គេម Smarty

ជំនាញ: អក្ខរាវិរុទ្ធ, កិរិយាសព្ទ

ផ្កាយធ្លាក់

ផ្កាយធ្លាក់

ជំនាញ: សំឡេងអក្សរ

Turtle Diary Games

ល្បែងអន្តរកម្ម Turtle Diary

ជំនាញ: គណិតវិទ្យា, វិទ្យាសាស្ត្រ, ភាសា, ការសិក្សាសង្គម, ច្នៃប្រឌិត, ហេតុផល

Girl looking at computer