យុវជន

រូបភាព សិស្ស នៅ ថ្នាក់ ចម្អិន អាហារ

កម្មវិធីយុវជនអប់រំសហគមន៍ Minnetonka បំរើដល់កុមារពីសាលាមុនចូលវិទ្យាល័យ, មុនរៀននិងក្រោយសាលា, និងពេលល្ងាច, ចុងសប្តាហ៍និងថ្ងៃមិនចូលរៀន. បេសកកម្មរបស់យើងគឺដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សទាំងអស់ដើម្បីស្វែងរកចំណង់ចំណូលចិត្តអភិវឌ្ឍទេពកោសល្យរបស់ពួកគេនិងកសាងទំនាក់ទំនងនៅក្នុងបរិស្ថានដែលមានសុវត្ថិភាពនិងភាពចម្រុងចម្រើន។