ឪពុកម្តាយ

ក្មេង ៗ នៅ ក្នុង ថ្នាក់ រៀន

ឪពុក ម្តាយ គឺ ជា ដៃ គូ ដែល មាន តម្លៃ នៅ សាលា បឋម សិក្សា ហ្គ្រូវើលែន ដែល ដើរ តួ នាទី សំខាន់ នៅ ក្នុង ផ្ទះ និង នៅ សាលា រៀន ។ យើង មាន សំណាង ដែល មាន សហគមន៍ មួយ ដែល ចែកចាយ ពេលវេលា និង ទេពកោសល្យ របស់ ពួកគេ ជាមួយ សិស្ស របស់ យើង ។ យើង សូម លើក ទឹក ចិត្ត ឪពុក ម្ដាយ ទាំងអស់ ឲ្យ ចូល រួម ក្នុង សាលា របស់ យើង តាម របៀប មួយ ដែល សម នឹង ពេល វេលា របស់ អ្នក ហើយ វាយ ចូល ទៅ ក្នុង ទេពកោសល្យ របស់ អ្នក ។