អំពីសាលារៀនរបស់យើង


ច្បាស់លាស់ឃបឋម៖មួយកន្លែងអស្ចារ្យដើម្បីរៀននិងកើនឡើង។

អរគុណអ្នកសម្រាប់ការទស្សនាច្បាស់លាស់ទាឃរសាលាបឋមគេហទំព័រ។ ការអស្ចារ្យបុគ្គលិកនិស្សិតនិងក្រុមគ្រួសារនៅច្បាស់លាស់និទាឃរបស់យើងសាលារៀនមួយកន្លែងអស្ចារ្យដើម្បីរៀននិងកើនឡើង។

យើងមានមោទនភាពសម្បូរប្រពៃណីនៃឧត្តមភាពនៅសាលារៀនរបស់យើងហើយយើងបន្តខិតខំដើម្បីកែលម្អនៅក្នុងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងធ្វើ។ របស់យើងគោលដៅច្បាស់លាស់សម្រាប់ទាឃរគឺដើម្បីបម្រើសង្គម,អារម្មណ៍និងការសិក្សាតម្រូវការជារៀងរាល់តែសិស្ស។