អំពីសាលារបស់យើង


បឋម សិក្សា ព្រីង ស្រឡះ ៖ កន្លែង ដ៏ អស្ចារ្យ មួយ ដើម្បី រៀន និង រីក ចម្រើន ។

សូមអរគុណដែលបានទស្សនាគេហទំព័រសាលាមត្តេយ្យសិក្សា Clear Springs។ បុគ្គលិក ដ៏ អស្ចារ្យ សិស្ស និង ក្រុម គ្រួសារ នៅ Clear Springs ធ្វើ ឲ្យ សាលា របស់ យើង ក្លាយ ជា កន្លែង ដ៏ អស្ចារ្យ មួយ ដើម្បី រៀន និង រីក ចម្រើន ។

យើង មាន មោទនភាព ចំពោះ ប្រពៃណី ដ៏ សម្បូរ បែប នៃ ភាព ល្អ ប្រសើរ នៅ សាលា របស់ យើង ហើយ យើង បន្ត ព្យាយាម កែ លម្អ អ្វីៗ គ្រប់ យ៉ាង ដែល យើង ធ្វើ ។ គោលដៅ របស់ យើង សម្រាប់ Clear Springs គឺ ដើម្បី បម្រើ ដល់ តម្រូវការ សង្គម មនោសញ្ចេតនា និង ការ សិក្សា របស់ សិស្ស គ្រប់រូប ។