ព្រឹត្តិប័ត្រ

មើលកន្លងមព្រឹត្តិបត្រ

2018សិស្សណ្ដាញ

រៀនច្រើនពីនិស្សិតស្រាវជ្រាវតាមរយៈ"លើសពីនេះកញ្ចក់,"ការ Minnetonka ស្រាវជ្រាវហេតុ។

អានរបស់យើងហេតុ"ហួសពីកញ្ចក់"


សន្និសី ២០២០

ថ្ងៃពុធ,២៧ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០២០|៦៖៣០ ល្ងាច
MHS និស្សិតសហភាព
វិទ្យាសាស្រ្តរូបបង្ហាញ
ផ្ទះបើកចំហទ្រង់ទ្រាយ


ទាក់ទង

គីម Hoehne
នាយកនៃ Minnetonka ស្រាវជ្រាវ
kimberly។hoehne@minnetonkaschools។org

ដាក់ស្នើសំណួរនិងមតិលើបណ្តាញនិងទទួលការឆ្លើយតបនៅក្នុងមួយថ្ងៃធ្វើការតាមរយៈចូរនិយាយ។

ចូរនិយាយ