សាលារៀនដំណឹង

Minnewashta សិស្សបង្កើតស្នាដៃ
Minnewashta សិស្សបង្កើតស្នាដៃ

With the closure of school grounds during the COVID-19 pandemic, many teachers have had to develop creative solutions to overcome social distancing and keep kids engaged in e-learning. Christin Congdon, an art teacher at Minnewashta Elementary, took a unique approach to educating students about art history - let them be part of the masterpiece.

"Artists and art teachers can't help but notice all of the museums needing a little help keeping their "patrons" visiting in our digital world," says Mrs. Congdon, "so I thought our students could help out by visiting and recreating their favorite works of art."

As part of the assignment, students were asked submit a photo of their project and join a GoogleMeets session to talk about why they chose a particular work of art, how they recreated it and how they might have originally been created.

Mrs. Congdon acknowledged that students have different supplies available to them at home, so she kept the process of recreating artwork entirely up to the student's imagination and creativity. "You will find some students included themselves, while others used household items, or nature to create their works of art," says Mrs. Congdon.

Here are a few examples of her students' work:

Mason Heimermann

Mason Heimermann - Johannes Vermeer's The Astronomer

Shep Cornell

Shep Cornell - Salvador Dali's Moustache

Francesca Emola

Francesca Emola - Katsushika Hokusai's The Great Wave

Madison Rogers

Madison Rogers - Charles Napier Hemy's Trees

Aiden Dittbrenner

Aiden Dittbrenner - Vincent Van Gogh's The Starry Night

Cedra Peso

Cedra Peso - William-Adolphe Bouguereau's L'innocence

អានបន្ថែម

Minnewashta សិស្សបង្កើតស្នាដៃ

សិស្សនៅក្នុង Mrs។ Congdon របស់សិល្បៈត្រូវបានប្រើមៃនិងគំនិតច្នៃប្រឌិតដើម្បីនាំយកបុរាណសិល្បៈដើម្បីជីវិតនៅក្នុងទាំងភ្ញាក់ផ្អើលកម្សា។

ឆ្នាំ ២០២០ ប្រារព្ធពិធីនៃការប្រសើ

ចូលរួមអាមេរិកសម្រាប់ការពិសេស ២០២០ បានប្រារព្ធពិធីនៃការប្រសើរង្វាន់កម្មវិធី,ការគោរពបុគ្គលិក,គ្រូបង្រៀននិងសហគមន៍ស្ម័គ្រចិត្ត។ ព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងស្ទើរតែ,កើតឡើងនៅ ៧ ម៉ោងនៅលើថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១៤ ឧសភា។

Celebration of Excellence  2020

Whether you are a parent, student, staff member or community member, you have the opportunity to nominate that person for a Minnetonka Schools' Child-Centered Excellence Award.

New Website Translation Tool

Minnetonka Public Schools is pleased to announce that the district's website, and all individual school pages, will now have the ability for users to translate page content into one of several languages.