អំពីសាលារបស់យើង

សាលាមធ្យម Minnetonka Middle School West ជាសាលារៀនថ្នាក់ទី ៦ ដល់ថ្នាក់ទី៨ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិ Excelsior រដ្ឋ Minnesota។ យើងជាផ្នែកមួយនៃសាលាសាធារណៈរដ្ឋ Minnetonka #276. សង្កាត់ សាលា រដ្ឋ Minnetonka បម្រើ ដល់ សហគមន៍ របស់ រដ្ឋ Minnetonka, Chanhassen, Deephaven, Eden Prairie, Excelsior, Greenwood, Shorewood, Tonka Bay, Victoria និង Woodland។ យើង មាន ទី តាំង ស្ថិត នៅ ចម្ងាយ ពីរ បី ម៉ាយល៍ ភាគ ខាង លិច នៃ រដ្ឋ Minneapolis រដ្ឋ Minnesota ។

ក្នុងផ្នែកនេះ

មមវ

ទំនាក់ទំនង

សមាជិកព្រឹទ្ធសភា៖ 952-401-5310

ការិយាល័យសុខាភិបាល៖ 952-401-5350

ការិយាល័យមេ: 952-401-5300

សាលាមធ្យម Minnetonka West
6421 Hazeltine Blvd.
Excelsior, MN 55331