ថ្នាក់ ក្រុម ចម្រៀង

Choir គឺជា ថ្នាក់ curricular ដែល ចាប់ផ្តើម ក្នុង ថ្នាក់ ទី ៥ ហើយ បន្ត រហូត ដល់ ថ្នាក់ ទី ១២ ។ ថ្នាក់ ក្រុម ចម្រៀង ថ្នាក់ ទី ៥ ផ្តោត សំខាន់ លើ សំឡេង បុគ្គល របស់ សិស្ស ដើម្បី បន្ត ការ អប់រំ តន្ត្រី បឋម សិក្សា របស់ សិស្ស។

សិស្សថ្នាក់មត្តេយ្យដែលចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់ចម្រៀងនឹងរៀន៖

 • Sight-singing (ព្យាង្គ និង melodic)
 • បច្ចេកទេស សូរសព្ទ ល្អ
 • ពិន្ទុតន្ត្រី-អាន
 • ច្រៀងដោយសុខដុម

សិស្សានុសិស្ស ក៏ នឹង ត្រូវ ប្រឈម នឹង ការ ពង្រឹងសមត្ថភាព និង ចំណេះដឹង របស់ ខ្លួន ឲ្យ កាន់តែ ប្រសើរ ឡើង ផងដែរ ៖

 • ស្តាប់
 • កិច្ចសហការ
 • ច្នៃប្រឌិត
 • ភាព ខុស គ្នា នៃ តន្ត្រី

កាលវិភាគ និង ការ រំពឹង ទុក របស់ ក្រុម ចម្រៀង រួម មាន ៖

 • ថ្នាក់ក្រុមធំ ២ដង ក្នុងរង្វង់ ៦ថ្ងៃនីមួយៗ
 • ការប្រគុំតន្ត្រីពេលល្ងាច ២លើកពេញមួយឆ្នាំនៃសាលារៀន
 • លទ្ធភាព សម្រាប់ ព្រឹត្តិការណ៍ សម្តែង ក្រៅ ផ្លូវ ការ ផ្សេង ទៀត ពេញ មួយ ឆ្នាំ សិក្សា

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

៥. ស្រណោះផ្ការីក៖ Melanie McIvor, melanie.mcivor@minnetonkaschools.org
Deephaven: Liz Anderson elizabeth.anderson@minnetonkaschools.org
Excelsior: Joel Gotz, joel.gotz@minnetonkaschools.org
Groveland: Mona Anderson mona.anderson@minnetonkaschools.org
Minnewashta: សារ៉ា អាប៊ែលសិន sarah.abelsen@minnetonkaschools.org
កម្ពស់ Scenic: ម៉ារី រេនស៍ mary.renz@minnetonkaschools.org