ហួស ពី មូលដ្ឋាន គ្រឹះ

សង្កាត់ សាលា រដ្ឋ Minnetonka

មេរៀនជីវិតជាមួយគ្រូបង្វឹក និងគ្រូបង្វឹកអាជីព

សូម ពិនិត្យ មើល វីដេអូ ទាំង នេះ សម្រាប់ យោបល់ រហ័ស មួយ ចំនួន អំពី ការ រុករក គ្រា ដែល មាន ភាព តានតឹង ។ ខាធី ឡាសុន គឺ ជា គ្រូ នៅ ក្នុង ស្រុក របស់ យើង ដែល មាន សញ្ញាប័ត្រ និង បញ្ចប់ ការ សិក្សា ផ្នែក ចិត្ត វិទ្យា និង ការ អប់រំ បឋម សិក្សា ។ នាង ជា គ្រូ បង្រៀន គណៈ ប្រឹក្សាភិបាល ជាតិ ក៏ ដូច ជា អ្នក ជំនាញ យុវវ័យ ឪពុក ម្តាយ និង គ្រូ បង្វឹក គ្រួសារ ដែល មាន សញ្ញាប័ត្រ ហើយ នៅ ទីនេះ ដើម្បី ជួយ !