ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

បិទ គំនូរ អរូបី ពណ៌

ម៉ោង: 8 a.m. ដល់ 4 p.m.
អាសយដ្ឋានអគារ: មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំសហគមន៍ Minnetonka, ផ្ទះលេខ 4584 មហាវិថី Vine Hill, Deephaven MN 55331
ការិយាល័យកម្មវិធី៖ បន្ទប់ MCEC 202
ជំនួយការកម្មវិធី៖ Beth Grover 952-401-6806
ទូរសារ: 952-401-4022
MCEC Main Line: 952-401-6800
ការចូលរួម/សុខភាព: 952-401-5993
ការដឹកជញ្ជូន: 952-470-5366

ទិស៖ ពីចំណុចប្រសព្វ 494 និង Hwy 7 យក Hwy 7 ខាងលិច 3.7 ម៉ាយ។ បត់ទៅទិសខាងជើង (ខាងស្តាំ) នៅផ្លូវ Vine Hill. MCEC ស្ថិត នៅ ខាង ឆ្វេង របស់ អ្នក ប្រហែល 1.5 ម៉ាយល៍ ភាគ ខាង ជើង នៅ ផ្លូវ វីន ហ៊ីល ។ MCEC គឺ ជា អគារ សាលា ដំបូង នៅ ខាង ឆ្វេង ។

 

បុគ្គលិកគាំទ្រឯកទេស Ed Childhood

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

Angie Kleinedler
អ្នកសម្របសម្រួល ECSE
angela.kleinedler@minnetonkaschools.org
952-401-6808


អ្នកចាត់ការ ករណី (អាយុ ពី ៣ ទៅ ៥ ឆ្នាំ)

ហាណា ខាំរូដ
hannah.cumrud@minnetonkaschools.org
952-401-4163

Madalyn Daven
madalyn.daven@minnetonkaschools.org
952-401-6807

Krisana Hoff
krisana.hoff@minnetonkaschools.org
952-401-4154

Jennifer Japinga
jennifer.japinga@minnetonkaschools.org
952-401-5536

ឡូរិន ចនសិន
lauren.johnsen@minnetonkaschools.org
952-401-6803

តារា LaClaire
tara.laclaire@minnetonkaschools.org
952-401-4152

Maddie Schinke
madeline.schinke@minnetonkaschools.org
952-401-4162


អ្នកគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងអន្តរាគមន៏មុន

រ៉ូឆែល ប្រោន
rochelle.brown@minnetonkaschools.org
952-401-5984

Nancy Nelsen
nancy.nelsen@minnetonkaschools.org
952-401-5996

Aleesha Berndt
aleesha.berndt@minnetonkaschools.org
952-401-4151

Kari Underwood
kari.underwood@minnetonkaschools.org
952-401-4155


បុគ្គលិកគាំទ្របន្ថែម

តារា LaClaire
អ្នកសម្របសម្រួលធនធានគ្រួសារ/Occupational Therapist
tara.laclare@minnetonkaschools.org
952-401-4152

ខាត់រីន ប្រាយល
គ្រូព្យាបាលការងារ
kathryn.prell@minnetonkaschools.org
952-401-6811

Ann Foss
គិលានុបដ្ឋាយិកា សាលា
ann.foss@minnetonkaschools.org
952-401-5992

Kristen Laffe-Thao
អ្នក យុទ្ធសាស្ត្រ SEL
kristen.laffe-thao@minnetonkaschools.com
952-401-8114

Dawn Torine
គ្រូព្យាបាលការងារ
dawn.torine@minnetonkaschools.org
952-401-5997