ទំនាក់ទំនងយើង

ជិតស្និទ្ធឡើងនៃស្រស់ស្អាតគូរគំនូរអរូបី

ម៉ោង: ៨ ព្រឹកទៅម៉ោង ៤ រ
អគារដ្ឋាន: Minnetonka សហគមន៍អប់រំមជ្ឈមណ្ឌល,៤៥៨៤ ពាំងភ្នំផ្លូវ,Deephaven ពេ ៥៥៣៣១
កម្មវិធីការិយាល័យ: MCEC បន្ទប់ ២០២
កម្មវិធីជំនួយ: បេ Grover ៩៥២-៤០១-៦៨០៦
ទូរសារ: ៩៥២-៤០១-៤០២២
MCEC ន្ទាត់ចម្បង: ៩៥២-៤០១-៦៨០០
ចូលរួម/សុខភាព: ៩៥២-៤០១-៥៩៩៣
ដឹកជញ្ជូន: ៩៥២-៤៧០-៥៣៦៦

កទិសដៅ: ពីប្រសព្វនៃ ៤៩៤ និង Hwy ៧,យក Hwy ៧ ខាងលិច ៣។៧ ម៉ា;វេនភាគខាងជើង(ស្តាំ)នៅលើវល្លិភ្នំផ្លូវ។ MCEC គឺនៅលើឆ្វេងរបស់ប្រមាណ ១,៥ ម៉ាយល៍ភាគខាងជើងនៅលើវល្លិភ្នំផ្លូវ។ MCEC ត្រូវសាលាដំបូងអគារនៅខាងឆ្វេង។

 

កុមារពិសេស Ed គាំទ្របុគ្គលិក

អ្នកដឹកនាំ

អែនជី Kleinedler
ECSE បសម្រួល
angela។kleinedler@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៦៨០៨


ករណីគ្រប់គ្រង(៣ ទៅ ៥ ឆ្នាំអាយុ)

ហាណា Cumrud
hannah។cumrud@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៤១៦៣

Madalyn Daven
madalyn។daven@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៦៨០៧

Krisana Hoff
krisana។hoff@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៤១៥៤

یوسف Japinga
jennifer។japinga@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥៥៣៦

Lauren Johnsen
lauren។johnsen@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៦៨០៣

តារា LaClaire
tara។laclaire@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៤១៥២

ឌី Schinke
madeline។schinke@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៤១៦២


ដើមន៍ករណីគ្រប់គ្រង

Rochelle ត្នោត
rochelle។brown@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥៩៨៤

Nancy Nelsen
nancy។nelsen@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥៩៩៦

Aleesha Berndt
aleesha។berndt@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៤១៥១

ព្រះ Underwood
kari។underwood@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៤១៥៥


បន្ថែមការគាំទ្របុគ្គលិក

តារា LaClaire
គ្រួបសម្រួលធនធាន/ការងារព្យាបាល
tara។laclare@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៤១៥២

ឃេត Prell
ការងារព្យាបាល
kathryn។prell@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៦៨១១

អាញ្ជី
សាលារៀនគិនុប្ឋ
ann។foss@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥៩៩២

បុ Laffe-Thao
ខ្លេយុទ្ធសាស្រ្ត
kristen។laffe-thao@minnetonkaschools។com
៩៥២-៤០១-៨១១៤

ព្រលឹ Torine
ការងារព្យាបាល
dawn។torine@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥៩៩៧