សាលារៀនប្រឹក្សា

របស់យើងសាលារៀនប្រឹងផ្តល់នូវជំនួយដល់និស្សិតទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់នៃ:

  • ការសិក្សា,សង្គមនិងអារម្មណ៍គាំទ្រនិង advisement
  • វិបត្តិរាគមន៍និងការពារ
  • ទំនាក់ទំនងនិងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងសិស្សនិស្សិតបុគ្គលិកនិងក្រុមគ្រួសារអំពីនិស្សិតម្រូវការ
  • រគ្រោងទុកម្មវឌ្ឍការណែនាំសកម្មភាពនិងការអប់រំផែនការ
  • សិស្សដាក់និងកាលវិភាគ
  • ប្រែនិងសម្រួលជំនួយជាមួយនឹងរដ្ឋនិងស្រុកធ្វើតេស្ត
  • ទំនងជាមួយថ្មីនិងទស្សនៈវិស័គ្រួសារ/សម្រួលផ្លាស់ប្តូរទៅអគារនេះ
  • អ្នកដឹកនាំនៅក្នុងអគារផ្តួចផ្តើម
  • ជួយសម្រួលនិងសម្រួលអានុភាពក្រុមគាំទ្រ
  • យោងក្រុមគ្រួសារដើម្បីនៅខាងក្រៅទីភ្នាក់ដូចជាបានស្នើសុំ

ព្រលឹ Bruesehoff,ទីប្រឹក្សា
ថ្នាក់ទី ៦ ចុងក្រោយឈ្មោះនៅ
ព្រលឹ Bruesehoff

តារា Kamann,ទីប្រឹក្សា

ថ្នាក់ទី ៧,ចុងក្រោយឈ្មោះមួយ-សំណួរ
តារា Kamann

Lindsay Stashek,ទីប្រឹក្សា

ថ្នាក់ទី ៨,ចុងក្រោយឈ្មោះនៅ
Lindsay Stashek

Matt Litchty,ទីប្រឹក្សា
ថ្នាក់ទី ៦ ចុងក្រោយឈ្មោះយូ-Z
ថ្នាក់ទី ៧,ចុងក្រោយឈ្មោះ៛-Z
ថ្នាក់ទី ៨,ចុងក្រោយឈ្មោះយូ-Z
Matt Lichty

ធិបតីសិក្សាទទួលរង្វាន់

រៀនបន្ថែម