ទំនាក់ទំនងយើង

សូមទំនាក់ទំនងរបស់យើងបុគ្គលិកជាមួយនឹងសំណួរណាទាក់ទង Minnetonka ហារូបត្ថម្ភសេវាកម្ម។

ស្រុកការិយាល័យទំនាក់ទំន

ឈ្មោះ ទូរស័ព្ទ អ៊ីម៉ែល
Jane លុប,គ្រប់គ្រ ៩៥២-៤០១-៥០៤៨ jane។bender@minnetonkaschools។org

បុ Turnblad,ជំនួយការគ្រប់គ្រ

៩៥២-៤០១-៥០៣៤

kristen។turnblad@minnetonkaschools។org

ទំនាក់ទំនសាលារៀន

សាលារៀន ឈ្មោះ ទូរស័ព្ទ អ៊ីម៉ែល
ច្បាស់លាស់ឃ

 

Patti ខាងលិច

 

៩៥២-៤០១-៦៩៣១ patrice។west@minnetonkaschools។org

 

Deephaven រ៉ូ Sparkman ៩៥២-៤០១-៦៨៨០ rosemary។sparkman@minnetonkaschools។org
Excelsior

 

Valerie ណិលសុន

 

៩៥២-៤០១-៥៦២៨ valerie។nelson@minnetonkaschools។org

 

Groveland

 

នាងម៉ារី Hauge

 

៩៥២-៤០១-៥៥៨០ mary។hauge@minnetonkaschools។org

 

Minnewashta

 

យ៉ាំ Hilgers ៩៥២-៤០១-៥៥៤៨ zina។hilgers@minnetonkaschools។org

 

ទេសភាពខ្ពស់

 

Diane ត្រិ

 

៩៥២-៤០១-៥៤១៣ diane។cody@minnetonkaschools។org

 

មជ្ឈិមសាលាខាងកើត

មី LaGrange

៩៥២-៤០១-៥២១៨ amy។lagrange@minnetonkaschools។org
មជ្ឈិមសាលាខាងលិច Deneen Vanek ៩៥២-៤០១-៥៣២១ deneen។vanek@minnetonkaschools។org

Minnetonka ខ្ពស់សាលារៀន

Deb Waldenmaier ៩៥២-៤០១-៥៩១៧ deborah។waldenmaier@minnetonkaschools។org