រដូវក្តៅអាហារធនធាន

ថ្ងៃចន្ទ,៨ ខែមិថុនានឹងត្រូវបានហារចុងក្រោយឡើងសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា។ មានជាច្រើនធនធានអាចប្រើបានសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដែលមាននៅក្នុម្រូវការនៃអាហារជាងរដូវក្តៅនេះ។ យើងនឹងបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នធនធានខាងក្រោមដូចជាពួកគេបានប្រកាស។

ធនធាន-ធ្វើបច្ចុប្ប ៦-៤-២០២០