ធនធានអាហាររដូវ

ថ្ងៃ ពុធ ទី 2 ខែ មិថុនា នឹង ក្លាយ ជា ការ រើស យក អាហារ ចុង ក្រោយ របស់ យើង សម្រាប់ ឆ្នាំ សិក្សា ។ មាន ធនធាន ជា ច្រើន សម្រាប់ ក្រុម គ្រួសារ ដែល ត្រូវការ អាហារ ក្នុង រដូវ ក្តៅ នេះ ។ យើងនឹងបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពធនធានខាងក្រោមដូចមានប្រកាស។

ធនធាន