បុគ្គលិកមជ្ឈមណ្ឌលសរសេរ

ជួបជាមួយគ្រូគ្រូ

Krista Hitchcock

គ្រីស្ទតា ហ៊ីចខក់ បាន ធ្វើ ការ ជាមួយ អ្នក និពន្ធ វ័យ ក្មេង ក្នុង សមត្ថ ភាព មួយ ចំនួន ។ នាង បាន ចាប់ ផ្តើម បង្រៀន អាជីព របស់ នាង ជា ភាសា អង់គ្លេស នៅ សាលា អេឌីណា ដែល ជា កន្លែង ដែល នាង ក៏ ជា មនុស្ស ម្នាក់ នៅ ក្នុង គម្រោង សរសេរ មីនីសូតា ផង ដែរ ។ ចាប់ តាំង ពី ពេល នោះ មក នាង បាន បង្ហាត់ សិស្ស ម្នាក់ នៅ លើ ACT និង ការ សរសេរ ការ សិក្សា ហើយ មាន ចិត្ត រំភើប ក្នុង ការ នាំ យក បទ ពិសោធន៍ ទាំង នេះ ទៅ មជ្ឈមណ្ឌល សរសេរ មីនណេតុនកា ។ នាង បាន ទទួល សញ្ញាប័ត្រ របស់ នាង ពី មហា វិទ្យាល័យ ហ្គូស្តាវ៉ូស អាដូលហ្វស និង គ្រូ របស់ នាង នៅ ក្នុង ការ អប់រំ អង់គ្លេស ពី សាកល វិទ្យាល័យ អេសធី ថូម៉ាស ។

 

Shannon Puechner

លោក Shannon Puechner បាន បម្រើការ ជា គ្រូ បង្វឹក សរសេរ អស់ រយៈពេល ជាច្រើន ឆ្នាំ មក ហើយ នៅ មជ្ឈមណ្ឌល ការសរសេរ របស់ សាកលវិទ្យាល័យ Minnesota។ ក្នុង សមត្ថភាព នោះ នាង បាន ធ្វើ ការ ជាមួយ សិស្ស ដែល មាន សាវតា ភាសា ផ្សេង ៗ គ្នា ដោយ សរសេរ នៅ គ្រប់ កម្រិត នៅ ក្នុង ផ្នែក ប្រធាន បទ ផ្សេង ៗ ជា ច្រើន ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ នាងក៏បានបង្រៀនសិក្ខាកាមសម្រាប់គ្រូបង្វឹកសរសេរថ្មីផងដែរ។ នាង បាន ទទួល អាជ្ញា ប័ណ្ណ អប់រំ ថ្នាក់ បរិញ្ញាបត្រ និង អង់គ្លេស របស់ នាង នៅ សាកល វិទ្យាល័យ អ៊ីលីណយ ភាគ ខាង កើត មេធាវី របស់ នាង នៅ ក្នុង ការ អប់រំ នៅ ហាមលីន ហើយ បច្ចុប្បន្ន នេះ កំពុង បញ្ចប់ វេជ្ជ បណ្ឌិត របស់ នាង នៅ ក្នុង ការ អប់រំ អក្ខរ កម្ម នៅ សាកល វិទ្យាល័យ មីនីសូតា ។

 


គ្រូ បង្វឹក សរសេរ សិស្ស

គ្រូ បង្វឹក សិស្ស ដែល មាន ឈ្មោះ ជា គ្រូ បង្រៀន ក្នុង ថ្នាក់ ១០-១២ បាន បញ្ចប់ វគ្គ សិក្សា មួយ ឆមាស ក្នុង ការ សរសេរ និង បង្រៀន។ គ្រូ បង្វឹក សិស្ស ធ្វើ ការ នៅ មជ្ឈមណ្ឌល សរសេរ មុន និង ក្រោយ សាលា ដោយ ធ្វើ ការ ជាមួយ សិស្ស និង ការ គ្រប់ គ្រង តុ មុខ ។ ពួក គេ ក៏ ចូល រៀន ដើម្បី ធ្វើ ការ លើ គម្រោង សរសេរ ណែ នាំ សិស្ស សាលា កណ្តាល និង ជួយ ក្នុង ព្រឹត្តិ ការណ៍ ចំរាញ់ ។ ទស្សនាមជ្ឈមណ្ឌលសរសេរដើម្បីមើលទម្រង់គ្រូបង្វឹកសិស្សបច្ចុប្បន្នរបស់យើង!

សិស្សក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសរសេរ

ឡូយកប់មជ្ឈមណ្ឌលសរសេរ

បុគ្គលិក មជ្ឈមណ្ឌល សរសេរ និង សហ ការី និស្សិត ចាត់ ទុក ខ្លួន ឯង ជា គ្រូ បង្វឹក សរសេរ ៖ យើង ផ្តល់ នូវ ការ ណែនាំ និង យុទ្ធសាស្ត្រ ផ្ទាល់ ខ្លួន សម្រាប់ អ្នក និពន្ធ នៅ ពេល ដែល ពួក គេ ធ្វើ ការ លើ ក្រដាស សិក្សា អត្ថ បទ មហា វិទ្យាល័យ ឬ ការ សរសេរ ផ្ទាល់ ខ្លួន ។

ស្វែង​យល់​បន្ថែម