ការចិញ្ចឹមសត្វ

ដោយសារ សមត្ថភាព បុគ្គលិក របស់ យើង យើង មិន អាច ផ្តល់ សេវា ផ្គត់ផ្គង់ អាហារ នៅ ពេល នេះ បាន ទេ ។ យើង សង្ឃឹម ថា នឹង នាំ យក សេវា ទាំង នេះ មក វិញ សម្រាប់ ឆ្នាំ សិក្សា ឆ្នាំ 2024 - 2025 ។

យើងសូមអភ័យទោសចំពោះភាពមិនស្រួលនេះ តែសូមអរគុណចំពោះការយល់ចិត្តរបស់អ្នក!

សេវាកម្មអាហារូបត្ថម្ភ Minnetonka