ការចិញ្ចឹមសត្វ

ដោយសារ ស្ថានភាព រាតត្បាត សមត្ថភាព ផលិតផល និង បុគ្គលិក របស់ យើង នឹង មិន អនុញ្ញាត ឲ្យ យើង ផ្តល់ សេវា ផ្គត់ផ្គង់ អាហារ នៅ ពេល នេះ ទេ ។ យើង សង្ឃឹម ថា នឹង នាំ យក សេវា ទាំង នេះ មក វិញ សម្រាប់ ឆ្នាំ សិក្សា ឆ្នាំ 2023 - 2024 ។ នៅមានសុវត្ថភាព!

យើងសូមអភ័យទោសចំពោះភាពមិនស្រួលនេះ តែសូមអរគុណចំពោះការយល់ចិត្តរបស់អ្នក!

សេវាកម្មអាហារូបត្ថម្ភ Minnetonka