តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីចុះឈ្មោះ

ចុះសម្រាប់រដូវរងាឆ្នាំ ២០២០ ឥឡូវនេះគឺបើកចំហ។

ក្រៅស្រុកនិស្សិត

សម្រាប់សិស្សនៅថ្នាក់ទី ៩-១២ នៅទូទាំងរដ្ឋនៃរដ្ឋមីនី។

ចេញនៃស្រុកការចុះឈ្មោះ

នៅក្នុងស្រុកនិស្សិត

សម្រាប់សិស្សបច្ចុប្បន្នចុះឈ្មោះនៅក្នុង Minnetonka ខ្ពស់សាលារៀនថ្នាក់ ៩-១២ និងចូលសិត។

MHS សិស្សចុះឈ្មោះ

Tonka បណ្តាញនិស្សិតធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះ