របៀបចុះឈ្មោះ

និស្សិតក្រៅស្រុក-ស្រុក

សម្រាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់ 9-12 នៅទូទាំងរដ្ឋមីនីសូតា។

ការចុះឈ្មោះក្រៅឃុំ-សង្កាត់

សិស្ស និទ្ទេស In-District

សម្រាប់ សិស្ស ដែល បាន ចុះ ឈ្មោះ ក្នុង ថ្នាក់ វិទ្យាល័យ មីនណេតុនកា បច្ចុប្បន្ន 9-12 និង សិស្ស ថ្មី ដែល មក ដល់ ។

ការចុះឈ្មោះនិស្សិត MHS

និស្សិត Tonka Online ធ្វើការនៅផ្ទះ