តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីចុះឈ្មោះ

Registration for Summer 2020 and Fall 2020 is now open.

ក្រៅស្រុកនិស្សិត

សម្រាប់សិស្សនៅថ្នាក់ទី ៩-១២ នៅទូទាំងរដ្ឋនៃរដ្ឋមីនី។

ចេញនៃស្រុកការចុះឈ្មោះ

In-District Students

For students currently enrolled in Minnetonka High School grades 9-12 and incoming freshmen.

MHS សិស្សចុះឈ្មោះ

Tonka បណ្តាញនិស្សិតធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះ