ផែនទី ផ្លូវ អាច រក បាន ខាង ក្រោម ហើយ អ្នក ជិះ TDT ក៏ អាច ទាញ យក កម្មវិធី Ride With GPS ទៅ កាន់ ទូរស័ព្ទ របស់ ពួក គេ ផង ដែរ ។ ជាមួយ នឹង កម្មវិធី Ride with GPS អ្នក អាច មើល រូបភាព បត់ បែន និង ពេល វេលា ពិត ប្រាកដ នៃ ផែនទី និង ទាញ យក ឯកសារ ផ្លូវ ទៅ កាន់ ឧបករណ៍ GPS របស់ អ្នក ។ 

ផ្លូវ