សំណួរដែលសួរញឹកញាប់

អ្នក ជិះ ទួរ ដឺ តូនកា ដែល បង្ហាញ ពី កង់ របស់ ពួក គេ នៅ ពេល ចាប់ ផ្តើម ឆ្នាំ 2016