បេះដូងសប្តាហ៍

ខែកុម្ភៈ ១០-១៥,២០២០

មករួមគ្នាជាមួយនឹង MHS សិស្សនិងបុគ្គលិកដើម្បីបង្កើនប្រាក់សម្រាប់ Minnetonka គ្រួសារមិត្តភក្តិ,អង្គការដែលថាការជួ Minnetonka សិស្សនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេដោយបង់ប្រាក់សម្រាប់កំដៅរបស់ពួកគេវិក័យប័ត្រច្បាប់កម្មវិធីថ្លៃ,គណនា,ព្រឹក,ធ្មេវ៉ាន់,សកម្មភាពឬកីឡាកម្រៃ,ឬសូម្បីតែអាវ។

mhs