កិត្តិ យស ពាន រង្វាន់ Minnetonka Alumni

ដេវីដ ហ្គាតនឺ

បាន ចូល ទៅ ក្នុង សាល កិត្តិ យស មហា វិទ្យាល័យ នៅ ថ្ងៃ ទី 23 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2023 ។

Leslie (Wilcox) Johnson

បាន បញ្ចូល ទៅ ក្នុង សាល កិត្តិ យស Skippers នៅ ថ្ងៃ ទី 23 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2023 ។

Timothy Dawson '08

ទទួលបានពានរង្វាន់ Young Alumni Achievement នៅថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣។

Alana Aamodt '14

ទទួលបានពានរង្វាន់ Young Alumni Achievement នៅថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣។

បណ្ឌិត Allan Sonseby

ទទួលបានពានរង្វាន់ Alumni លេចធ្លោនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣។

Molly Beth Griffin

ទទួលបានពានរង្វាន់ Alumni លេចធ្លោនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣។

Rogene (Hanson) Meriwether '76

ទទួលបានពានរង្វាន់សេវាកម្មកិត្តិយសនៅថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣។

Bruce Goetz

ទទួលបានពានរង្វាន់ Alumni ឆ្នើមនៅថ្ងៃទី ២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២។

Bill Keeler

បាន ចូល ទៅ ក្នុង សាល កិត្តិ យស មហា វិទ្យាល័យ នៅ ថ្ងៃ ទី 24 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2022 ។

James Turner

ទទួលបានពានរង្វាន់សេវាកម្មកិត្តិយសនៅថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២។

Alexa Bussmann

ទទួលបានពានរង្វាន់ Young Alumni នៅថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២។

John Stanoch '76

ទទួលបានពានរង្វាន់ Alumni លេចធ្លោនៅថ្ងៃទី 2 ខែតុលា ឆ្នាំ 2021។

Brittney Fagerlee '10

ទទួលបានពានរង្វាន់ Young Alumni នៅថ្ងៃទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១។

ជេន (Zachary) Brattain '65

ទទួលបានពានរង្វាន់ Alumni លេចធ្លោនៅថ្ងៃទី ១០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០។

Richard Martin '56

ទទួលបានពានរង្វាន់ Alumni លេចធ្លោនៅថ្ងៃទី ១០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០។

Tonya Andruskiewicz '92

ទទួលបានពានរង្វាន់សេវាកម្មកិត្តិយសនៅថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០។

Jeff Edmondson '05

ទទួលបានពានរង្វាន់ Young Alumni នៅថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០។

Gary Christensen '71

បាន ចូល រួម ក្នុង សាល កិត្តិ យស Skippers នៅ ថ្ងៃ ទី 10 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2020 ។

ចូអាន ឡាសុន

បាន ចូល ទៅ ក្នុង សាល កិត្តិ យស មហា វិទ្យាល័យ នៅ ថ្ងៃ ទី 10 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2020 ។

Edward Deutschlander '89

ទទួលបានពានរង្វាន់ Alumni លេចធ្លោនៅថ្ងៃទី ២៨ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩។

Michael Bussey '65

ទទួលបានពានរង្វាន់ Alumni លេចធ្លោនៅថ្ងៃទី ២៨ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩។

Rob LaRue '97

បាន បញ្ចូល ទៅ ក្នុង សាល កិត្តិ យស Skippers នៅ ថ្ងៃ ទី 28 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2019 ។

Gary Peterson '59

បាន បញ្ចូល ទៅ ក្នុង សាល កិត្តិ យស Skippers នៅ ថ្ងៃ ទី 28 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2019 ។

William Loeber '69

ទទួលបានពានរង្វាន់សេវាកម្មកិត្តិយសនៅថ្ងៃទី 28 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2019។

Craig Bantz '04

ទទួលបានពានរង្វាន់ Young Alumni Achievement នៅថ្ងៃទី 28 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2019។

Kelsy Zimba '04

ទទួលបានពានរង្វាន់ Young Alumni Achievement នៅថ្ងៃទី 28 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2019។

Juris Terauds

បាន បញ្ចូល ទៅ ក្នុង សាល កិត្តិ យស មហា វិទ្យាល័យ នៅ ថ្ងៃ ទី 28 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2019 ។

ស៊ូ អាដាមេក

បាន បញ្ចូល ទៅ ក្នុង សាល កិត្តិ យស មហា វិទ្យាល័យ នៅ ថ្ងៃ ទី 28 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2019 ។

Robert (បប់) Naegele '57

លោក Robert (Bob) Naegele '57 បានទទួលពានរង្វាន់ Distinguished Alumni Award នៅ Memoriam កាលពីថ្ងៃទី ២៨ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩។

Lori Palmer '65

ទទួលបានពានរង្វាន់ Alumni លេចធ្លោនៅថ្ងៃទី ១៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧។

Richard Humleker '67

ទទួលបានពានរង្វាន់ Alumni លេចធ្លោនៅថ្ងៃទី ១៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧។

Cornell Anderson '66

ទទួលបានពានរង្វាន់សេវាកម្មកិត្តិយសនៅថ្ងៃទី ១៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧។

Kara Aanenson '03

ទទួលបានពានរង្វាន់ Young Alum Achievement នៅថ្ងៃទី 16 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2017។

Ryan McCartan '11

ទទួលបានពានរង្វាន់ Young Alum Achievement នៅថ្ងៃទី 16 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2017។

Marty Benson '63

Inducted (posthumously) ចូល ទៅ ក្នុង សាល កិត្តិនាម Skippers នៅ ថ្ងៃ ទី ១៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧។

ហូវើត យ៉ាំង

បាន បញ្ចូល ទៅ ក្នុង សាល កិត្តិ យស មហា វិទ្យាល័យ នៅ ថ្ងៃ ទី 16 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2017 ។

Bill Seibert '64

បាន បញ្ចូល ទៅ ក្នុង សាល កិត្តិ យស មហា វិទ្យាល័យ នៅ ថ្ងៃ ទី 16 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2017 ។

លីន ចនសុន អូវេន ' 62

បាន បញ្ចូល ទៅ ក្នុង សាល កិត្តិ យស មហា វិទ្យាល័យ នៅ ថ្ងៃ ទី 17 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2016 ។

Steve Hamrick '74

បាន បញ្ចូល ទៅ ក្នុង សាល កិត្តិ យស Skippers នៅ ថ្ងៃ ទី 17 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2016 ។

Sarah Larsson '08

ទទួលបានពានរង្វាន់ Young Alum Achievement នៅថ្ងៃទី 17 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2016។

រង្វាន់