បណ្តាញហាង

ហាងរហូតដល់ខែធ្នូ ១០&១៥%នៃបទល្មើសនឹងត្រូវបានបរិច្ចាកទៅ Minnetonka សាធារណៈសាលារៀនគ្រឹះ!


 

                

 

  

 .                                                                               គំនិតនៅលើផ្លូវធំកញ្ញា.                                                                                   *ប្រើលេខកូដ៖TOT២០LOCALPICKUP(ដើម្បីចៀកជញ្ជូន&ជ្រើសយកឡើងមូលដ្ឋាន)ឬ TOT២០ នៅក្នុងការកំណត់ចំណាំតំបន់នៃត្យចេញ 

Beautycounter ញ្ញា

                                                                                                         Minneschlagen ញ្ញា                                                                                                                                                  *ប្រើលេខកូដ៖TOT២០ 

Zyia ញ្ញា

Norwex ញ្ញា

វុណុចសញ្ញា

វ័យក្មេងរស់នៅស្លាកសញ្ញា

សូមអរគុអ្នកដើម្បីបស់យើងអ្នកលក់!