សង្គមកម្មករ

សង្គមកម្មករនៅ Minnetonka មជ្ឈិមសាលាខាងលិចគឺទទួលខុសម្រាប់សិស្សជាមួយនឹងលក្ខណៈអប់រំផែនការ។ ផ្សេងទៀតទទួលខុសរួមមាន:

  • សំ MHS ត្តភក្តិបានណែនាំកម្មវិធី
  • ទំនាក់ទំនងនិងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងបុគ្គលិកនិងឪពុកម្តាយទាក់ទងបុគ្គលនិស្សិតម្រូវការ
  • វិបត្តិរាគមន៍
  • និស្សិតគាំទ្រឯកទេស
  • ទំនាក់ទំនងនិងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងបុគ្គលិកនិងឪពុកម្តាយទាក់ទងបុគ្គលត្រូវការ

mmw

នៅក្នុងផ្នែកនេះ


ទាក់ទង

Erin ត្នោត
សង្គមកម្មករ/អគា ៥០៤ ម្រួល
erin។brown@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥៣៣០