ប្រព័ន្ធផ្សព្វ

អ៊ីការរៀន

Scenic Heights Elementary School e-Learning Plan

ប្រសិទ្ធិភាព ៦ ខែមេសាឆ្នាំ ២០២០

ការណែនាំសម្រាប់សិស្សនៅថ្នាក់ ៤-៥ នឹងត្រូវបានបញ្ជូនចម្បងតាមរយៈការប្រើប្រាស់ iPads និងស្រុករបស់ Schoology កម្មវិធី។ សិស្សនៅក្នុងថ្នាក់ឃេ-៣ ប្រួលនិងផ្សេងទៀតឧបករណ៍ជាមួយនឹងទំព័រកុំព្យូទ័រ។ នេះមិនមែនមានន័យថាសិស្សនឹងត្រូវបាននៅលើបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ទាំងមូលចំនួននៃពេលវេលា,ប៉ុន្តែពួកគេគួរតែមានតុល្យភាពនៃពេលវេលានៅលើ Schoology និងការងារនៅលើកិច្ចការផ្ដល់ឱ្យដោយគ្មានបច្ចេកវិទ្យា។

ស្រុកនេះបានទូលំទូលាយពិសោធន៍ផ្តល់បណ្តាញការណែនាំតាមរយៈ Tonka លើបណ្តាញ,Minnetonka ខ្ពស់សាលារៀនអ៊ីការរៀនកម្មវិធី។

និស្សិតនិងគ្រូបង្រៀននឹងធ្វើតាមការវិភាគថ្នាក់រៀនសិស្សនឹងមាននៅក្នុងសាលានិងផែនការលើការគ្នាបំបែក,ថ្ងៃត្រង់និងរួមសាលារៀនថ្ងៃពួកគេនឹងមានប្រសិនបើនៅក្នុងសាលារៀន។

Frequently Asked Questions for Scenic Heights Families

Scenic Heights Elementary School is here to help if you are having trouble with e-learning. Please review the frequently asked questions below, which should answer most of your questions.

Coronavirus(COVID-១៩)ឆ្លើយតបផែនការ

សម្រាប់ឡើងទៅនាទីសម័យនៅលើ Minnetonka សាធារណៈសាលារៀន'ឆ្លើយតបទៅ coronavirus(COVID-១៩),អ៊ីការរៀននិងស្រុកទូទាំងធនធាន,សូមទស្សនារបស់យើងឧទ្ទិសទំព័រ។

Coronavirus(COVID-១៩)ឆ្លើយតបផែនការ

សារពីនាយកសាលា