ឆ្នាំ ២០១៩ PTA/PTO រឧបត្ថម្ភ Minnetonka សាលារៀនប្រឹក្សាភិបាលបេក្ខជនវេទិកា

ជារៀងរាល់ពីរឆ្នាំ(ឆ្នាំមកសេស),សាលារៀនប្រឹក្សាភិបាលបោះឆ្នោតត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃដំបូងថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងខែវិច្ឆិកា។ ឆ្នាំនេះ,ការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី ៥ ខែវិច្ឆិកា,ឆ្នាំ ២០១៩។ នៅលើខែតុលា ២១,២០១៩,ការ PTO/PTAs នៅក្នុង Minnetonka សាលាស្រុក(ISD ២៧៦)បានរៀបចំវេទិកាបេក្ខជនដែលនៅក្នុងទាំងអស់ ១១ លារៀនប្រឹក្សាភិបាលបេក្ខជនត្រូវបានគេអញ្ជើញឱ្យចូលរួមនៅក្នុង។

មើលការបោះឆ្នោតព័ត៌មាន