ទម្រង់

រថយន្ដឆ្លង៖ប្រសិនបើអ្នកចង់បានរបស់កុមារដើម្បីយករថយន្ដផ្ទះជាមួយមិត្តភក្តិ,សូមបំពេញទម្រង់នេះហើយផ្ញើវាទៅសាលារៀនជាមួយនឹងរបស់កុមារ។