ការងារ

ជាមួយនឹងការងារដោយផ្អែករៀន,និស្សិតមានឱកាសដើម្បីបង្កើនកម្រិតនៃការងារជំនាញនៅក្នុងសហគមន៍។ យើងសម្រួលភាពខុសគ្នានៃសហគមន៍ការកំណត់ដូចជាការប្រជែងការងារស្ម័គ្រចិត្តគេហទំព័រការងារស្រមោលនិងសិក្សា។ ការងារគ្រូ,ដូចដែលត្រូវការ,ការគាំទ្រសិស្ស។ សិស្សនឹងចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើសិក្ខាសាលាថ្នាក់ផ្តោតលើការវិជ្ជមាននៅកន្លែងឥរិយាបថ។ ភ្ញៀវវាគ្មិនផ្តល់ជូនភាពខុសគ្នានៃប្រធានបទទាក់ទងទៅកន្លែង។


ទាក់ទង

ទើ Laughlin
kristin។laughlin@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥០៤៥