របស់ជំនាញ

ការផ្លាស់ប្តូរបូកផ្តល់នូវភាពខុសគ្នានៃថ្នាក់រៀនដោះស្រាយប្រចាំថ្ងៃនិងរស់នៅឯករាជ្យជំនាញ។ សូមមើលជម្រើសវគ្គសម្រាប់ពណ៌នានៃថ្នាក់ទូទៅផ្តល់ជូននៅ T+។ សិស្សនឹងចុះឈ្មោះនៅក្នុងថ្នាក់រៀនផ្អែកលើការផ្លាស់ប្តូរត្រូវបានកំណត់និង IEP គ្រាប់។


ទាក់ទង

ទើ Laughlin
kristin។laughlin@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥០៤៥