សហគមន៍

សិស្សមានទឹកចិត្តដើម្បីចូលរួមក្នុងសហគមន៍តាមរយៈអ្នកស្ម័ចិត្តពិសោធន៍និងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដែលមានការសំខាន់ដើម្បីបស់ពួកគេផ្ទាល់ខ្លួនកំណើន។ សិស្សអាចស្ម័គ្រចិត្តនៅទទេចារៃ,តុងរួចទុកសម្រាប់មនុស្សចាស់បុគ្គលឬអញ្ជើញវាគ្មិនដើម្បីបង្ហាញនៅការផ្លាស់ប្តូរបូក។ និស្សិតចូលរួមក្នុងអនុវត្តជាមួយនឹងសាធារណៈដឹកជញ្ជូន,ធ្វើឱ្យការណាត់ជួបនៅក្នុងសហគមន៍,ការធ្វើឱ្យការកក់ឬរកមើលសម្រាប់សហគមន៍ក្រុមដែលពួកគេអាចចូលរួម។


ទាក់ទង

ទើ Laughlin
kristin។laughlin@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥០៤៥