ច្បាប់ជូនដំណឹង

  • រឹតបន្តឹងនីតិវិធី. លម្អិតនៅលើ Minnetonka សាលារៀន'នៅក្នុងផែនការអនុលោមជាមួយនឹងរដ្ឋមីនីកដ្ឋានអប់រំនិងរដ្ឋមីរដ្ឋតាមច្បាប់ បទប្បញ្ញត្តិទាក់ទងទៅកាន់និង seclusion។

  • និស្សិតពិការភាព Nondiscrimination. គោលបំណងនៃការនេះគោលនយោបាយគឺដើម្បីការពារជនពិការសិស្សពីការរើសអើងនៅលើមូលដ្ឋាននៃជនពិការនិងដើម្បីកំណត់និងវាយតម្លៃសិក្សាដែលក្នុងចេតនានៃការផ្នែក ៥០៤ នៃការស្តារច្បាប់នៃការ ១៩៧៣(ផ្នែក ៥០៤),ត្រូវការពិសេសសេវាស្នាក់នៅឬកម្មវិធីនៅក្នុងគោលបំណងថាដូចអ្នកសិក្សាអាចទទួលបានឥតគិតថ្លៃសមរម្យជាសាធារណៈអប់រំ។