ភ្ញៀវកម្រិត

មូលដ្ឋានភ្ញៀវកម្រិត

 ឥតគិតថ្លៃ!

រួមបញ្ចូលតំណទៅការនិម្មិតព្រឹត្តិការណ៍

ធម្មតាភ្ញៀវកម្រិត

 $30

រួមបញ្ចូលរឿងព្រេងប្រោអំណោយ

រឿងព្រេងប្រោ

បូកតំណភ្ជាប់ទៅនិម្មិតព្រឹត្តិការណ៍

ផ្លូវភ្ញៀវកម្រិត

$60

រួមបញ្ចូលពីរ(២)ការស្រា Tumblers 

&ជម្រើសសម្រាប់ចែដបស្រាថាមពល

ស្រានិងស្រា tumblers

បូករឿងព្រេងប្រោអំណោយ
&ភ្ជាប់ទៅនិម្មិតព្រឹត្តិការណ៍

រឿងព្រេងប្រោ