ស្តារកាត

គ្រូបង្រៀនកោតសរសើប្តាហ៍ ២០២០
អាច ៤-ឧសភា ៨

អនុញ្ញាតឱ្យរបស់គ្រូបង្រៀនដឹងថាពួកគេគឺជាតារាមួយដោយបញ្ជូនពួកគេផ្ទាល់អ៊ីន-ក្រាមពីគ្រឹះ

អ្នកមានតារាមួយ

គោលបំណងមួយ"អ្នកមានតារាមួយ"អ៊ីន-ក្រាមពីខែមេសា ២៨ តាមរយៈហែល ៧ និងគ្រឹះនឹងបញ្ជូនវានៅលើរបស់អ្នកក្នុងនាមជាមួយនឹងការផ្ទាសារ។ 

បរិច្ចាគចាប់ផ្តើមនៅ$៥។០០-ចុច នៅទីនេះ ដើម្បីបញ្ជា។

 

ទាំងអស់ប្រយោជន៍របស់យើង គ្រូបង្រៀនកម្មវិធីជំនួយ