ទស្សនកិច្ចតារាង

ទស្សនកិច្ចតារាង

 

 

រូបថតពីទស្សនកិច្ចតារាងឆ្នាំ ២០១៩
គុណពិសេសដើម្បី Tracie សម្ប Photographie