ការផ្តស្គាល់

អរគុណអ្នកសម្រាប់គាំទ្រដល់ការ Minnetonka តីតនិស្សិតសមាគម។ របស់អ្នកបរិច្ចាគចូលទៅដើម្បីគាំទ្រការ Minnetonka សាធារណៈសាលារៀននិងភាពខុសគ្នានៃអតីតព្រឹត្តិការណ៍រៀងរាល់ឆ្នាំ។

ខាងក្រោមទាំងអតីតនិស្សិតនិងអង្គការដែលបានធ្វើការអំណោយនៃការ$១០០ ឬច្រើនជាងនៅក្នុងឆ្នាំកន្លង។ ថាតើអ្នកបានផ្ដល់ឱ្យ$១ ឬ$១០,០០០,អ្នកបានធ្វើឱ្យមានភាពខុសគ្នា!

 ធ្វើឱ្យការបរិច្ចាដោយសំបុត្រ

ការជួបជុំ