ការផ្លាស់ប្តូរបូកការគាំទ្របុគ្គលិក

អ្នកដឹកនាំ

ជម្ងឺ Kallman
កម្មវិធីសម្រួល
៩៥២-៩២៨-៦៤០១

ទើ Laughlin
Minnetonka ស្រុកទាក់ទង
kristin។laughlin@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥០៤៥


ស្រុកដុល្លារបុគ្គលិក

Tim Greeley
ភ្នែក/អន់ចក្ខុវិស័យគ្រូ-ស្រុ ១១២

ហ្គ Horejsi
គ្រូសម្រាប់ទិសនិងការចល័ត-ស្រុ ២៨៨
៩៥២-៥៦៧-៨២៣៧

លីអា Kuramoto
ថ្លរឹងនៃសវនាការ
natalie។kuramoto@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៨២៥១

ម៉ៃ Makres
ជំនួយបច្ចេកវិទ្យាឯកទេស
michelle។makres@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៨១២៥

លោ Erin
ការព្យាបាល
erin។michael@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៨១២៤

សារ៉ា Rendall
Augmentative និងជំនួសទំនាក់ទំនជំនាញ
sara។rendall@minnetonkaschools។org
៩៥២-២៨៣-៨១១៣

Jessica Connolly Russow
Audiologist
jessica។connollyrussow@minnetonkaschools។org
៩៥២-២៨៣-៨២៥២

TBD
គ្រូសម្រាប់រាងកាយចុះខ្សោយ


បន្ថែមការគាំទ្របុគ្គលិក

Lisa Loeding
ធ្វើការពិសោធសម្រួល
ទាក់ទងតាមរយៈអ៊ីម៉ែល
៩៥២-៩២៨-៦៤០៤

Britta ណិលសុន
ការផ្លាស់ប្តូរបូកគិនុប្ឋ
ទាក់ទងតាមរយៈអ៊ីម៉ែល
៩៥២-៩២៨-៦៤០៩


ករណីគ្រប់គ្រង

ប៉ូ Fetheroff
pauline។riza@minnetonkaschools។org
៩៥២-៩២៨-៦៤១៤

ថេរេសុន
ទាក់ទងតាមរយៈអ៊ីម៉ែល
៩៥២-៩២៨-៦៤០៧

Tessa Hupp
ទាក់ទងតាមរយៈអ៊ីម៉ែល
៩៥២-៩២៨-៦៤០៨


SSSBanner-បណ្តាញ

នៅក្នុងផ្នែកនេះ

សិស្សការគាំទ្រសេវាកម្មផ្ទះ