ទេសភាពកម្ពស់ការគាំទ្របុគ្គលិក

ស្រុកដុល្លារបុគ្គលិក

Tim Greeley
ភ្នែក/អន់ចក្ខុវិស័យគ្រូ-ស្រុ ១១២

ហ្គ Horejsi
គ្រូសម្រាប់ទិសនិងការចល័ត-ស្រុ ២៨៨
៩៥២-៥៦៧-៨២៣៧

លីអា Kuramoto
ថ្លរឹងនៃសវនាការ
natalie។kuramoto@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៨២៥១

ម៉ៃ Makres
ជំនួយបច្ចេកវិទ្យាឯកទេស
michelle។makres@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៨១២៥

លោ Erin
ការព្យាបាល
erin។michael@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៨១២៤

សារ៉ា Rendall
Augmentative និងជំនួសទំនាក់ទំនជំនាញ
sara។rendall@minnetonkaschools។org
៩៥២-២៨៣-៨១១៣

Jessica Connolly Russow
Audiologist
jessica។connollyrussow@minnetonkaschools។org
៩៥២-២៨៣-៨២៥២

TBD
គ្រូសម្រាប់រាងកាយចុះខ្សោយ


បន្ថែមការគាំទ្របុគ្គលិក

Michele អេបិល
ការអានឯកទេស
michele។abel@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥៤៤៧

Tatyana Fridman
ELL គ្រូបង្រៀន
tatyana។fridman@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥៤៤៩

ប្ដឹងរ៉ុក
សាលារៀនគិនុប្ឋ
sue។rockers@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥៤៥៦

វើ Siegel
សាលារៀនប្រឹក្សា
howard។siegel@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៦៩០០

ការអញ្ជើញ Davis
សាលារៀនប្រឹក្សា
courtney។davis@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥៤០០

លីលីកំពង់ស្ពឺ
សង្គមកម្មករ
elizabeth។warden@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៤១២៣


រំពិសេសករណីគ្រប់គ្រង

Jeannine Adair
jeannine។adair@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥៤៥២

មី Butchert
amy។butchert@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥៤៥៣

Krysta Hanson
krysta។hanson@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥៤៥៣

អិមម៉ា Boyum
emma។boyum@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥៤៤១

នាងម៉ារី Floto-Thompson
mary។flotothompson@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥៤១១


ពិសេសបុគ្គលិកអប់រំ

គ្រី Breen
នាយកប្រតិពិសេសអប់រំនិងអែល
christine។breen@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥០៣៦

ជូលី Hines
សម្រួល
Julie។hines@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥៤៤៦

Chrissy Kohout
DAPE
christine។kohout@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥៤០៩

ម៉ៃ Makres
ការងារព្យាបាល
michelle។makres@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥៤៤៦

Kelli Rasmussen
DAPE
kelli។rasmussen@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥៤០៩

មីលីអង្ករ
សាលាចិត្តវិទូ
melissa។rice@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥៤៥១

អេលីសាបិត Tiedemann
ខ្លេយុទ្ធសាស្រ្ត
elizabeth។tiedemann@minnetonkaschools។com
៩៥២-២៨៣-៨១២៧

SSSBanner-បណ្តាញ

នៅក្នុងផ្នែកនេះ

សិស្សការគាំទ្រសេវាកម្មផ្ទះ